Menu Zamknij

Partnerzy

Stowarzyszenie promocji społecznej Petit Pas zostało założone w 2015 r. w Trani, Włochy. Misją Petit PAs jest promowanie korzyści płynących z kształcenia oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży, kobiet, migrantów oraz osób niepełnosprawnych w Apulii oraz za granicą. Petit Pas ściśle współpracuje z najlepszymi uczelniami, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytutami badawczymi w Apulii w zakresie zarządzania projektami, szkoleń oraz tworzenia materiałów dydaktycznych. Strona internetowa: www.petitpasaps.it Facebook @PetitPas Instagram petitpasaps

Facebook PetitPas

Twitter @petitpasonlus

Instagram  petitpasaps


Official link

Centrum rozwoju kompetencji na Cyprze – COMCY zostało założone w 2014r. w Nikozji jako organizacja non-profit w obszarze szkoleń, badań oraz rozwoju. Misją instytucji jest rozwój kompetencji społecznych oraz biznesowych wśród różnych grup docelowych (osób indywidualnych, ekspertów, beneficjentów oraz organizacji) poprzez innowacyjne metody i techniki szkoleniowe. Doświadczenie i wiedza ekspercka COMCY obejmuje: • Bogate doświadczenie w prowadzeniu działań szkoleniowych i rozwojowych (na szczeblu krajowym i europejskim) • Wiedza i praktyczne kompetencje eksperckie • Dostęp do pośrednich i bezpośrednich grup docelowych Strona internetowa: www.comcy.eu
and beneficiaries and organisations) through innovative training solutions and methods.

.
.
.
.


Official link

Fundacja „OIC Poland" jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny. Głównym celem Fundacji „OIC Poland'" jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzezwdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę mieszkańców regionu. Od 2003r. Fundacja wdrożyła ponad 150 projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów takich jak EFS, ERDF, 6th Framework Programme, Interreg
IIIA and IIIC, LLP, Erasmus dla młodych przedsiębiorców, prowadząc działania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Strona internetowa: www.oic.lublin.pl
Website: www.oic.lublin.pl


Official link

Stowarzyszenie usług edukacyjnych OpenEurope jest organizacją non-profit działającą w Reus (Katalonia, Hiszpania) na rzecz młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, mającą na celu wsparcie uczestnictwa młodych osób w programach europejskich. Wszystkie projekty
oraz działania realizowane przez OpenEurope mają na celu zaangażowanie pedagogów, nauczycieli, profesorów, studentów oraz całej społeczności
w realizowane projekty i programy na rzecz uczenia się przez całe życie. Nasze programy zostały zaprojektowane by rozwijać kompetencje komunikacyjne, przywódcze oraz zawodowe uczestników.
Dodatkowo, naszym priorytetem jest wzmocnienie potencjału organizacji oraz roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Budujemy zaangażowanie członków lokalnej społeczności w nasze projekty i działania, w szczególności w zakresie odpowiedzialności społecznej, imigracji, technologii w służbie człowiekowi oraz inteligentnych miast.
http://www.openeurope.es


Official link

Logo U PORTO PORTUGAL

Centrum badań i interwencji w edukacji (CIIE), utworzone przy Instytucie
Psychologii oraz Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie w Porto (FPCEUP), jest instytutem badawczym w zakresie nauk pedagogicznych. CIIE został oceniony jako doskonały w najnowszym rankingu Portugalskiej Fundacji na rzecz Nauki i Technologii (FCT). Założone w 1988 r.
CIIE prowadzi wysokiej jakości badania na temat kluczowych zagadnień zmian i procesów edukacyjnych i społecznych, aby zwiększyć rolę edukacji w promowaniu równości, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. CIIE posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań edukacyjnych oraz realizowaniu programów studiów podyplomowych. Instytucja obecnie uczestniczy w wielu projektach finansowanych przez UE i szeroko zakrojonych działaniach w zakresie
współpracy międzynarodowej. CIIE koncentruje się również na wspieraniu działań związanych z transferem wiedzy, upowszechnianiem oraz współpracą zewnętrzną.
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/web_page.inicial
https://www.fpce.up.pt/ciie/?q=en


Official link

pl_PL
en_GB it_IT es_ES el pt_PT pl_PL